Hjælp og FAQ
Help and FAQ
dk-flag

Fra den 1. april 2023 findes appen Neuromuscular Workout kun i denne WebApp/webside-version.

Hvis du tidligere har downloadet vores Neuromuscular Workout-app fra Apples App Store eller fra Google Play, vil den app ikke længere fungere efter den 1. april 2023.

Hvis du har oprettet et Pro-abonnement i en app, der er downloadet fra Apples App Store eller Google Play, skal du opsige dit abonnement hos Apple eller Google. Det kan du gøre ved at følge vores instruktioner længere nede på denne side.

Hvis du er ONLINE-bruger, er det ikke nødvendigt for dig at opsige et abonnement hos Apple/Google, da dine abonnementsbetalinger håndteres af vores sikre betalingssystem.

Men hvis du tidligere har været Pro-bruger og oprindeligt betalte via Apple- eller Google Play-systemet, anbefaler vi, at du kontrollerer din abonnementsstatus hos dem og annullerer den om nødvendigt.

For at få adgang til din konto og alt dit ONLINE-indhold – når som helst og fra enhver enhed med internetforbindelse – skal du blot åbne en webbrowser og logge ind på din konto på:

app.neuromuscularworkout.com/login

Du kan endda tilføje et ikon til startskærmen på din enhed for at få nem adgang!

Årsagen til denne udvikling er de stigende omkostninger og forhindringer, der er forbundet med at arbejde med Google og Apple, og som en mindre virksomhed er det bedre for både Neuromuscular Workout og vores kunder at komme videre uden at vores platform er afhængig af disse store virksomheder.

Hvis du har problemer med overgangen til WebApp, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du har problemer med at logge ind på din konto, bedes du følge nedenstående trin.

1. Sørg for, at du har indtastet din e-mail og adgangskode korrekt.

2. Hvis du stadig ikke kan login, nulstil din adgangskode ved hjælp af linket “Mistet din adgangskode?” på login-siden.

Hvis du ikke modtager en e-mail med instruktioner om nulstilling af din adgangskode inden for et par minutter, skal du tjekke dit e-mailprograms spam-mappe.

3. Hvis trin 1 og 2 ikke virkede, åbn en support ticket med vores webadministrator via dette link: 

Kontakt Tech Support

Trin 1: Vælg dit Neuromuscular tema

Det første skridt på din Neuromuscular Workout rejse bør være at vælge temaen for din træning.

De tre temaer, du kan vælge mellem, er:

For at vælge temaen kan du få adgang til listen over temaer fra sitets startside eller ved at klikke eller trykke på de 3 menulinjer øverst til højre og vælge dit fokus

Trin 2: Vælge din træningsform

Inden for hvert tema kan du så vælge, hvilken type øvelse du ønsker at lave.

Øverst på temasiden ser du de komplette workouts. Det er længere videoer, og de omfatter mange af de enkelte øvelser inden for det pågældende tema.

Herunder kan du se alle de enkelte videoer, hvor du kan vælge at fokusere kortere tid på en bestemt øvelse.

Hvis du vil vælge en hel workout eller en enkelt øvelse, skal du blot trykke eller klikke på den valgte video.

Trin 3: Følg vejledningen i videoen

Sørg for at følge videovejledningen så nøje som muligt for at sikre, at du får mest muligt ud af øvelserne og workouts.

For at opnå de bedste resultater, når du bruger din mobilenhed, skal du sikre dig, at automatisk rotation er aktiveret, trykke på ikonet for fuld skærm i nederste højre hjørne af videoen og dreje din enhed til en liggende position.

Alle vores livestreams udføres af én person – den danske træningsspecialist Malou Deichmann.

Ligesom alle andre har Malou brug for ferie til at slappe af og lade op for at kunne tilbyde sine kunder den bedst mulige service.

I ferieperioder (f.eks. påske, danske sommer- og helligdage og jul) udfører Malou derfor ikke livestreamede workouts.

I stedet modtager vores ONLINE-medlemmer på dage, hvor der normalt ville være en planlagt livestream (mandag, tirsdag, torsdag og fredag), et link til en Live Workout Replay, specifikt udvalgt af Malou, så de kan opretholde deres workout-program gennem disse ferieperioder.

Hvis du er nyt ONLINE-medlem, og det er første gang, du måske modtager dit eksklusive e-mail-link til vores online live stream-workouts eller dagens personligt udvalgte Live Workout Replay, bedes du tjekke din e-mail-spammappe.

Hvis du finder e-mailen der, skal du sørge for at markere e-mailen som ‘Ikke spam’ og tilføje e-mailafsenderen til dine kontakter i dit e-mailprogram for at reducere antallet af lignende problemer i fremtiden.

Hvis du ikke kan finde din eksklusive e-mail i din spam-mappe, kan det skyldes, at du ved et uheld har afmeldt dig vores e-mail-liste. I så fald bedes du åbne en supportticket hos vores webadministrator, som vil hjælpe dig så hurtigt som muligt.

åbn supportticket

I mellemtiden, hvis du allerede er Pro PLUS-medlem, kan du frit vælge en video at følge fra vores omfattende liste over Live Workout Replays, som er optagelser af udvalgte online live stream workouts. 

Trin 1: Log ind på din konto

Besøg loginsiden og log ind med dine loginoplysninger til din konto.

Login

Trin 2: Besøg din kontoside

Naviger til din kontoside her:

Member Account

Trin 3: Opsige dit abonnement

Klik enten på “Cancel” ved siden af navnet på dit abonnement eller på “Cancel all subscriptions”.

Trin 1:

Besøg Google Play-appen på din Android-enhed

Trin 2:

Klik på dit profilbillede øverst til højre på skærmen

Trin 3:

Klik på “Payments and Subscriptions” (Betalinger og abonnementer)

Trin 4:

Klik på “Subscriptions” (abonnementer)

Trin 5:

Find Neuromuscular Workout på din liste over abonnerede tjenester/apps, og klik på den

Trin 6:

Klik på “Cancel Subscription” nederst til højre på skærmen

Trin 1:

Besøg Apple App Store på din enhed

Trin 2:

Tryk på dit profilbillede øverst til højre på skærmen

Trin 3:

Tryk på “Subscriptions” (abonnementer)

Trin 4:

Find og tryk på Neuromuscular Workout-appen på listen over abonnementer

Trin 5:

Tryk på “Cancel Subscription” (Annuller abonnement)

Trin 6:

Tryk på “Confirm” (Bekræft)

Trin 1:

Åbn din foretrukne webbrowser på din enhed.

Trin 2:

Naviger til appen Neuromuscular Workout på følgende websted:

app.neuromuscularworkout.com

Trin 3:

Åbn indstillingerne i din webbrowser. Du kan normalt finde disse indstillinger i øverste eller nederste hjørne under 3 prikker.

Trin 4:

Klik på “Tilføj til startskærm” (eller din browsers version af dette).

Trin 5:

Naviger til din enheds startskærm, og tryk på det nye ikon for Neuromuscular Workout og hold det nede for at redigere navnet eller placeringen på din enhed.

For teknisk hjælp eller for at rapportere et problem bedes du kontakte teknisk support her:

Kontakt Tech Support

For andre forespørgsler, herunder pre-sales spørgsmål, information om Neuromuscular Workout-programmet eller presseforespørgsler, brug venligst vores kontaktformular her:

Kontakt Os

en-flag

From 1 April 2023, the Neuromuscular Workout app is only in this WebApp / website version.

If you have previously downloaded our Neuromuscular Workout app from Apple’s App Store or from Google Play, the app will no longer work after 1 April 2023.

If you had a Pro subscription in an app downloaded from Apple’s App Store or Google Play, you must cancel your subscription with Apple or Google. You can do this by following our instructions further down on this page.

If you are a Neuromuscular Workout ONLINE member, it is not necessary for you to cancel a subscription with Apple/Google as your subscription payments are managed by our secure payment system.

However, if you were previously a Pro user and originally paid via the Apple or Google Play system, we recommend that you check your subscription status with them and cancel it if necessary.

To access your account and all your Neuromuscular Workout ONLINE content – anytime and from any internet-connected device – simply open a web browser and visit

app.neuromuscularworkout.com/login

You can even add an icon to the home screen of your device for easy access!

The reason for this development is the rising costs and hurdles associated with working with Google and Apple, and as a smaller company it is better for both Neuromuscular Workout and our customers to move forward without our platform being dependent on these large companies.

If you have any issues with the transition to the WebApp, please feel free to contact us.

If you are having an issue with logging in to your account, please take the following steps.

1. Ensure that you have entered your email and password correctly.

2. If you still cannot login, reset your password using “mistet din adgangskode?” the link on the login page:

If you do not recieve an email with instructions on reseting your password within a few minutes, please check your email spam folder.

3. If step 1 and 2 did not work, open a support ticket with our web administrator via this link:

Contact Tech Support

All of our live streams are performed by one person – Danish training specialist Malou Deichmann.

Like anyone else, Malou is in need of holidays to recharge in order to be able to offer her clients the best possible service.

Therfore during holiday periods (for example easter, Danish summer and public holidays and christmas) Malou does not perfom live stream workouts.

Instead, on days that would normally have a scheduled live stream (Monday, Tuesday, Thursday and Friday) our ONLINE members receive a link to a Live Workout Replay, specifically chosen by Malou, so that they can maintain their workout program throughout these holiday periods.

If you are a new ONLINE-member and this is the first time you may be recieving your exclusive email link to our online live stream workouts or our personally selected Live Workout replays, please check your email spam folder.

If you find the email there, please be sure to mark the email as ‘Not Spam’ and add the email sender to your contacts in your email program to reduce the incidents of similar issues in the future.

If you cannot find your exclusive email in your spam folder, it may be due to you accidently unsubscribing from our email list. In this case, please open a support ticket with our web administrator who will help you as soon as possible.

åbn supportticket

In the meantime, if you are already a Pro PLUS member, you are free to choose a video to follow from our extensive list of Live Workout Replays, which are recordings of selected online live stream workouts. 

Step 1: Choose your neuromuscular theme

The first step in your Neuromuscular Workout journey should be to choose the theme of your workout or exercise.

The three themes to choose from are:

To choose your theme, you can access the list of the themes from the app’s homepage or by clicking or tapping on the 3 menu bars at the top right and selecting your theme.

Step 2: Choose the type of workout

In each theme, you can then choose which type of exercise you would like to do.

At the top of the theme page you will see full workouts. These are longer videos, and encompass many of the singular exercises within that theme.

Below that, you can see all of the singular individual videos, where you can choose to focus a shorter amount of time on a particular exercise.

To choose a full workout, or a singular exercise, simply tap or click on your chosen video.

Trin 3: Follow the video guidance

Take care to follow the video instructions as closely as possible to ensure that you get the most out of the exercises and programmed playlist workouts as possible.

For best results when using your mobile device, make sure that automatic rotation is enabled, tap the full screen icon in the bottom right corner of the video, and rotate your device to a landscape position.

Step 1: Log into your account

Visit the login page and log in using your account login details.

Login

Step 2: Visit your Membership account page

Navigate to the page here:

Member Account

Step 3: Cancel Your Subscription

Click on cancel your subscription at the top of the page, and then click either ‘cancel’ beside the name of your subscription, or ‘cancel all subscriptions’

Step 1:

Visit the google play app on your android phone.

Step 2:

Click on your profile image at the top right of the screen.

Step 3:

Click on ‘Payments and Subscriptions’.

Step 4:

Click on ‘Subscriptions’.

Step 5:

Find Neuromuscular Workout in your list of subscribed services/apps and click on it.

Step 6:

Click on ‘Cancel Subscription’ in the bottom right of the screen.

Step 1:

Visit the Apple App Store on your device

Step 2:

Tap on your profile image at the top right of the screen

Step 3:

Tap on ‘Subscriptions’

Step 4:

Find and tap on the Neuromuscular Workout App in the list of subscriptions

Step 5:

Tap on ‘Cancel Subscription’

Step 6:

Tap ‘Confirm’

Step 1:

On your device, open your preferred web browser. 

Step 2:

Navigate to the Neuromuscular Workout app site at:

app.neuromuscularworkout.com

Step 3:

Open your web browsers settings. This can usually be found in the top or bottom corner, under 3 dots.

Step 4:

Click on “Add to Home Screen” (or your browsers version of such). 

Step 5:

Navigate to your devices home screen and tap and hold the new Neuromuscular Workout icon to edit the name or placement on your device.

For technical help, or to report an issue please contact tech support here:

Contact Tech Support

For other inquiries, including pre-sales questions, information about the Neuromuscular Workout program or press enquiries, please use our contact form here:

Contact Us