Salgs- og leveringspolitik

DA | [See these policies in English here]

Salgs- og leveringspolitik

Oversigt

Vores refunderings- og returneringspolitik varer 30 dage. Hvis der er gået 30 dage siden dit køb, kan vi ikke tilbyde dig en fuld refusion eller ombytning.

For at være berettiget til en returnering skal din vare være ubrugt og i samme stand, som du modtog den. Den skal også være i den originale emballage.

Flere typer varer er undtaget fra at blive returneret. Letfordærvelige varer som mad, blomster, aviser eller magasiner kan ikke returneres. Vi accepterer heller ikke produkter, der er intime eller sanitære varer, farlige materialer eller brandfarlige væsker eller gasser.

Yderligere ikke-returnerbare varer:

 • Gavekort
 • Downloadbar software og e-bogsprodukter
 • Nogle varer og tjenester til sundhed og personlig pleje

For at gennemføre din returnering har vi brug for en kvittering eller et købsbevis.

Send venligst ikke dit køb tilbage til os.

Der er visse situationer, hvor der kun gives delvis refusion:

 • Fysisk bog med tydelige tegn på brug
 • CD, DVD, VHS-bånd, software, videospil, kassettebånd eller vinylplade, der har været åbnet.
 • Enhver vare, der ikke er i sin oprindelige stand, er beskadiget eller mangler dele af årsager, der ikke skyldes vores fejl.
 • Enhver vare, der returneres mere end 30 dage efter levering.

Tilbagebetaling

Når din returnering er modtaget og inspiceret, sender vi dig en e-mail for at underrette dig om, at vi har modtaget din returnerede vare. Vi vil også give dig besked om godkendelse eller afvisning af din refusion.

Hvis du bliver godkendt, vil din refundering blive behandlet, og en kredit vil automatisk blive overført til dit kreditkort eller den oprindelige betalingsmetode inden for 10 dage.

Forsinkede eller manglende refusioner

Hvis du ikke har modtaget en refusion endnu, skal du først tjekke din bankkonto igen.

Kontakt derefter dit kreditkortselskab, det kan tage noget tid, før din refusion officielt er bogført.

Kontakt derefter din bank. Der er ofte en vis behandlingstid, før en refusion bogføres.

Hvis du har gjort alt dette, og du stadig ikke har modtaget din refusion, bedes du kontakte os på {email address}.

Varer på udsalg

Kun varer til normal pris kan refunderes. Udsalgsvarer kan ikke refunderes.

Ombytning

Vi erstatter kun varer, hvis de er defekte eller beskadigede. Hvis du har brug for at bytte den til den samme vare, skal du sende os en e-mail på admin@neuromuscularworkout.com og sende din vare til:

Neuromuskulær Træning
Zinnsgade 4
2100 København
Danmark

Afhængigt af hvor du bor, kan den tid, det tager for dit ombyttede produkt at nå frem til dig, variere.
Forsendelse af returvarer

For at returnere dit produkt skal du sende dit produkt til:

Neuromuskulær Træning
Zinnsgade 4
2100 København
Danmark

Du er ansvarlig for at betale dine egne forsendelsesomkostninger for returnering af din vare. Forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Hvis du returnerer dyrere varer, kan du overveje at bruge en sporbar forsendelsestjeneste eller købe en forsendelsesforsikring. Vi garanterer ikke, at vi vil modtage din returnerede vare.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på admin@neuromuscularworkout.com, hvis du har spørgsmål til refundering og returnering.

 


 

EN |

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

 • Gift cards
 • Downloadable software and e-book products
 • Some health and personal care items and services

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

 • Physical Book with obvious signs of use
 • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
 • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
 • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within 10 days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at admin@neuromuscularworkout.com and send your item to:

Neuromuscular Workout
Zinnsgade 4
2100 Copenhagen
Denmark

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to:

Neuromuscular Workout
Zinnsgade 4
2100 Copenhagen
Denmark

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. 

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at admin@neuromuscularworkout.com for questions related to refunds and returns.